Obchodní podmínky pro aplikaci Calculio

Registrací a využíváním služeb Uživatel souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, jimiž se obě smluvní strany zavazují řídit (dále jen Obchodní podmínky).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatel: Provozovatelem internetové aplikace s názvem „Calculio“ je společnost Calculio s.r.o., se sídlem Martinská 1442, Kolín V, 280 02 Kolín, IČO 17887577, DIČ CZ17887577, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 378240 (dále jen „Poskytovatel“). Kontaktní údaje: tel.: +420 724 704 209, email: info@calculio.com.
1.2. Uživatel: Uživatelem je fyzická osoba, která využívá služeb Poskytovatele na webových stránkách Poskytovatele https://calculio.com anebo v rámci mobilní aplikace (dále jen „Uživatel“).
1.3. Služba: Poskytovatel poskytuje Uživateli digitální obsah – služby internetové a mobilní aplikace Calculio, která je aplikací sloužící k edukaci matematiky (dále jen „Aplikace“). Bližší informace o Aplikaci jsou uvedeny zde https://calculio.com

Obsahem Služby je:
 • právo Uživatele užívat internetovou nebo/a mobilní aplikaci
 • právo Uživatele mít zřízen a využívat Uživatelský účet k aplikaci
 • povinnost Uživatele uhradit Poskytovateli odměnu za užívání Aplikace dle aktuálního ceníku
Doporučené parametry pro užívání aplikace:
 • minimální rychlost internetového připojení – alespoň 1Mb/s
 • minimální požadavky na výkon: CPU 2 x 1GHz, 2 GB RAM
 • pro internetovou aplikaci jsou podporované aktualizované verze prohlížečů: Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge
 • mobilní aplikace je k dispozici na GooglePlay pro Android verze 7.0 a vyšší
 • fotoaparát s rozlišením alespoň 5Mpx
 • minimální rozlišení displeje 320x480 px
1.4. Smlouva: Poskytovatel se za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách zavazuje Uživateli zpřístupnit v digitální podobě Aplikaci k užívání a Uživatel se za její užívání zavazuje Poskytovateli uhradit odměnu dle aktuálního ceníku. Předmětem smlouvy je zároveň poskytnutí nevýhradní licence k používání Aplikace. Smlouva je uzavírána odesláním objednávky Uživatele a jejím následným potvrzením ze strany Poskytovatele. Smlouva je sjednávána v českém jazyce a na dobu zvolenou Uživatelem.
1.5. Předplatné: Předplatné je stav uživatelského účtu určující:
 1. počet zbývajících příkladů, který je v rámci zvoleného Předplatného Uživateli k dispozici
 2. počet zbývajícího focení, které je v rámci zvoleného Předplatného Uživateli k dispozici
 3. datum časové expirace zvoleného Předplatného
Možné varianty Předplatného s uvedením aktuálních cen je dostupný zde: https://calculio.com/subscription/productselection

2. Uživatelský účet

2.1 Aktivace uživatelského účtu:

Uživatelský účet (dále jen „Účet“) je aktivován registrací Uživatele, tj. zadáním přístupových údajů do Aplikace:
 1. v rámci internetové aplikace zadáním emailu, hesla a uživatelského jména. Uživateli bude po vyplnění formuláře odeslán email, ze kterého pomocí přiloženého odkazu aktivuje Účet.
 2. v rámci mobilní aplikace zadáním emailu a hesla. Uživateli bude po vyplnění formuláře odeslán email s ověřovacím číselným kódem, jehož zadáním do aplikace aktivuje Účet.

Uživatel svou registrací prohlašuje a zavazuje se že:
 • je plně způsobilý k právním úkonům, případně obstaral souhlas svých zákonných zástupců či opatrovníků s užíváním Aplikace. Uživatel se zavazuje na výzvu Poskytovatele tento souhlas doložit
 • veškeré údaje, které o sobě poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné
 • plně porozuměl obsahu smlouvy
 • bude Aplikaci užívat výhradně k účelu, ke kterému je určena
 • před zahájením užívání Aplikace se důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, těmto plně porozuměl, s těmito souhlasí, a nebude používat Aplikaci v rozporu s platnými Obchodními podmínkami.

Fyzická osoba si smí vytvořit pouze jeden uživatelský Účet. Vytvoření vícero účtů bude považováno za porušení Obchodních podmínek a Poskytovatel je oprávněn takový účet zablokovat.

Registrace je podmínkou pro to, aby Uživatel mohl obsluhovat svůj Účet. Registrovaný Uživatel může ve svém Účtu provádět objednávku Předplatného, sledovat aktuální stav své objednávky či zvoleného Předplatného (zejména zbývající počet příkladů a dobu expirace). V Účtu lze dále sledovat historii všech dříve vypočtených příkladů (tj. zadání, výsledek, nikoli však postup) a další uživatelské informace, např. bonusové či věrnostní akce.
2.2. Uživatel nese odpovědnost za svůj Účet a je povinen si jej dostatečně zabezpečit silným heslem, neposkytovat přihlašovací údaje jiným osobám a dělat maximum pro to, aby svůj Účet ochránil před neoprávněným přihlášením. Uživatel taktéž není oprávněn umožnit využívání aplikace třetím osobám.
2.3. Zapomenuté heslo: V případě, že Uživatel heslo zapomene, může využít funkce Zapomenuté heslo.
 1. v rámci internetové aplikace: do emailu, který Uživatel uvedl při registraci, mu pak přijde odkaz, kde si heslo může změnit.
 2. v rámci mobilní aplikace: do emailu, který uvedl při registraci, mu pak přijde ověřovací číselný kód. Ten zadá do aplikace a umožňuje změnu hesla.
2.4. Změna hesla: Heslo je možné změnit i přímo v Aplikaci v sekci Můj účet, podsekce Zabezpečení. Zde je zapotřebí znát své původní heslo z bezpečnostních důvodů.
2.5. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.6. Zrušení uživatelského účtu:Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Účtu, a to zasláním žádosti na kontaktní e-mail Poskytovatele. Poskytovatel Účet zruší bez zbytečného odkladu. Při zrušení uživatelského Účtu na žádost Uživatele, nemá Uživatel nárok na jakoukoliv náhradu již zaplaceného a nevyužitého Předplatného, s výjimkou zrušení uživatelského Účtu z důvodů změny Obchodních podmínek dle č. 10.2.

3. Poučení o fungování a užívání aplikace Calculio

3.1. Multiplatformní aplikace Calculio je dostupná na internetové adrese https://calculio.cz a https://calculio.com anebo v obchodě mobilních aplikací (GooglePlay). Aplikace umožňuje Uživateli řešit matematické příklady krok za krokem.
3.2. Aplikace je softwarovým nástrojem, který na základě informací do ní vložených Uživatelem automatizovaně generuje výpočet zadané matematické operace. Aplikace generuje postup řešení na základě informací, které do Aplikace nahraje sám Uživatel. Relevance obsahu Aplikace je tak ovlivněna správností a úplností informací, které Uživatel do Aplikace zadal. Vstup pro počítání může být pořízen přes fotoaparát v rámci Aplikace nebo zadán na klávesnici v editoru Aplikace. V případě práce na stolním počítači lze využít k pořízení vstupu i externí mobilní telefon, který se spáruje pomocí speciálního QR kódu generovaného Aplikací.

Požadavky na focení:
 • foto příkladu musí být vyfoceno ostře (bez zjevného rozmazání)
 • v oblasti zaměření se musí vyskytovat právě jeden příklad (velikost oblasti zaměření se přizpůsobuje dotykem Uživatele)
 • focení probíhá v dostatečných světelných podmínkách (zjm. kontrast vůči pozadí)
 • velikost příkladu musí být dostatečná – alespoň 75% šířky displeje
 • v případě focení ručně psaného příkladu se nejprve ujistěte, že je příklad dostatečně čitelný.
3.3. Předplatné: Jednotlivé typy Předplatného včetně aktuálního ceníku a jeho limitů (počet příkladů, počet focení, časová expirace) jsou uvedeny na stránce https://calculio.com/subscription/productselection. Ceny jednotlivých variant Předplatného jsou vždy uvedeny jako končené, tj. včetně všech souvisejících poplatků. Ceny jsou vždy platné ve výši zveřejněného ceníku v okamžiku objednávky. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní https://calculio.com. Cena nezahrnuje náklady Uživatele potřebné k připojení k síti internet. Tyto náklady je Uživatel povinen nést sám.
3.4. Zánik Předplatného: Uživatelem zvolené Předplatné zanikne splněním některé z podmínek, a to té, která nastane dříve:
 1. Předplatné expiruje, tzn. uplyne časové období definované při koupi konkrétní varianty produktu od okamžiku započetí plnění služby.
 2. Uživatel vyčerpá maximální počet příkladů definovaných variantou produktu
 3. dojde ke zrušení uživatelského Účtu uživatele na základě jeho vlastní žádosti
 4. Uživatel si objedná nové Předplatné například z důvodu vyčerpaného focení. V takovém případě původní Předplatné zaniká a případné zbylé limity se nesčítají s novým Předplatným
Pokud Uživatel spotřebuje zvolený počet focení před vyčerpáním zvoleného počtu příkladů, může zbývající počet příkladů využít ručím zadáním pomocí klávesnice v editoru Aplikace.
3.5. Uživatel se zavazuje k tomu, že Aplikaci bude používat výhradně k domácímu vzdělávání (opakování látky ze školní výuky, prohlubování znalostí, osobní příprava na písemné zkoušky, přijímací zkoušky apod.). Je přísně zakázáno Aplikaci používat jako nedovolený prostředek Uživatele v rámci školního vyučování, zkoušení, příjímacích zkoušek apod.
3.6. Uživatel je povinen zabránit při své činnosti poškozování dobrého jména a pověsti Poskytovatele anebo Aplikace.
3.7. Pokud Uživatel způsobí Poskytovateli škodu porušením těchto Obchodních podmínek, má Poskytovatel právo na náhradu škody.
3.8. Množina typů úloh, kterou aktuálně Aplikace podporuje je k nalezení na webové stránce https://calculio.com/subscription/coveredmath. Množina úloh se může v průběhu času rozšiřovat, nikoliv však zužovat.
3.9. V případě, že Aplikace nebude schopna zadaný příklad vyřešit, nedochází ke stržení příkladu z předplacené varianty zbývajících příkladů Předplatného.
3.10. Poskytovatel zabezpečí aktualizace Aplikace, aby byl digitální obsah bez vad po dobu trvání Předplatného. Uživatel bude na změnu dostupnosti Aplikace vždy upozorněn. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo na aktualizace a změny Aplikace, a to z těchto důvodů:
 1. přidávání nové funkčnosti (rozšíření množiny matematických úloh, které aplikace zvládne vyřešit)
 2. vylepšení stávající funkčnosti (např. změny v UI, UX)
 3. úprava algoritmů (např. efektivnější způsob řešení matematické úlohy)
 4. dodržování zákonných požadavků
 5. vylepšování zabezpečení, upgrade knihoven.
3.11. Uživatel si je vědom toho, že úlohy lze řešit mnoha různými způsoby (postupy) vedoucími ke stejnému výsledku. Aplikace Calculio volí pouze jeden z těchto mnoha možných postupů. Zvolená forma zápisu (tj. izomorfismu) nemusí vždy plně odpovídat zápisům v matematických publikacích a sbírkách (rozdíl se však týká formy, nikoli výsledku samotného).

4. Objednání Předplatného, platba

Předplatné funguje multiplatformě. Tzn. pokud Uživatel objedná produkt v internetové Aplikaci, pak jej může využívat i v rámci mobilní Aplikace (je-li přihlášen pod stejným Uživatelským účtem). Stejně tak i naopak – při objednání v rámci mobilní Aplikace lze Předplatné využít i v internetové Aplikaci.
4.1. Uživatel provádí objednávku Předplatného prostřednictvím svého uživatelského Účtu.
4.A. V rámci internetové Aplikace probíhá proces objednávky následovně:
4.A.1. Objednávka: Pro objednání Aplikace vyplní Uživatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o zvoleném typu Předplatného a dále jméno a příjmení Uživatele a jeho adresu (ulice, město, PSČ a stát) (dále jen „objednávka“). Uživatel je povinen uvést tyto údaje pravdivě. Před odesláním objednávky je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Uživatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT – ZAPLATIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky potvrdí Uživateli přijetí objednávky emailem na emailovou adresu uvedenou v Účtu či v objednávce (dále jen „emailová adresa zákazníka“). Uživatel bude po potvrzení objednávky přesměrován k platbě.
4.A.2. Pokud Uživatel v minulosti již nakupoval Předplatné, pak se mu jméno a adresa předvyplní z poslední objednávky. Údaje lze Uživatelem u aktuální objednávky vždy změnit.
4.A.3. Uhrazení platby lze provést výhradně bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány. Závazek Uživatele uhradit cenu služby je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
4.A.4. Předplatné je aktivováno Uživateli vždy bez zbytečného odkladu po připsání platby. Výjimkou je případ, kdy Uživatel trvá na zachování 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy dle čl. 5 a nepožaduje okamžité započetí čerpání. V takovém případě je Aplikace zpřístupněna Uživateli až po uplynutí 14 denní lhůty pro odstoupení od uzavřené smlouvy.
4.A.5. Daňový doklad (faktura) bude Uživateli zaslán nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od připsání odpovídající částky na účet Poskytovatele v elektronické podobě na email uvedený v uživatelském Účtu.
4.B V rámci mobilní aplikace probíhá proces objednávky následovně:
4.B.1. Pro objednání Aplikace uživatel vybere typ předplatného a poté se již řídí pravidly daného obchodu mobilních aplikací (GooglePlay), pomocí nichž provede platbu.
4.2. Předplatné je vždy objednáno a hrazeno jednorázově. Předplatné není automaticky prodlužováno. Veškeré objednávky a platby jsou plně pod kontrolou Uživatele.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Právo na odstoupení: Uživatel má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu do 14 dní od uzavření smlouvy s Poskytovatelem v případě, že nepožadoval plnění služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Uživatel, který požadoval plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení, ačkoliv byl Poskytovatelem výslovně upozorněn na skutečnost, že započetím plnění ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, toto právo na odstoupení od smlouvy nemá.
5.2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Uživatel využit vzorový formulář (https://calculio.com/withdrawalform). Odstoupení od smlouvy zašle Uživatel emailem na adresu info@calculio.com.
5.3. V případě odstoupení od smlouvy za podmínek stanovených čl. 5.1. vrátí Poskytovatel Uživateli peněžní prostředky přijaté od Uživatele nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Bude-li to technicky možné, tak stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Uživatele přijal.

6. Reklamace

6.1. Poskytovatel odpovídá Uživateli za to, že digitální obsah je po dobu poskytování Aplikace bez vad.
6.2. Uživatel má právo reklamovat Aplikaci, pokud Aplikace nesplňuje deklarované vlastnosti a parametry.
6.3. Má-li digitální obsah Aplikace vadu, může Uživatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady.
6.4. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil Uživateli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho Uživatel požadoval.
6.5. Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
 1. Poskytovatel vadu neodstranil anebo je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Uživatele,
 2. se vada projeví i po odstranění nebo
 3. je vada podstatným porušením smlouvy.
6.6. Reklamaci služeb může Uživatel uplatňovat odesláním reklamačního formuláře (https://calculio.com/complaintform) e-mailem na adresu info@calculio.com. Uživatel je povinen vadu podrobně popsat a uvést, čeho se reklamací domáhá.
6.7. Výsledek posouzení reklamace bude Uživateli doručen prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v uživatelském Účtu anebo v uplatněné reklamaci, a to nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.
6.8. Poskytovatel neodpovídá za vady způsobené
 1. nesprávným používáním Aplikace
 2. nefunkčním připojením k internetu
 3. nekompatibilitou SW či HW vybavení Uživatele
 4. nefunkčností SW či HW vybavení Uživatele

7. Uživatelská a majetková práva k Aplikaci

7.1. Aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., dále jen „Autorský zákon“.
7.2. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace, její obsah nebo jejich části či prvky mohou být chráněna jako autorská díla dle Autorského zákona v účinném znění.
7.3. Dokončením registrace uděluje Poskytovatel Uživateli omezené nevýhradní oprávnění k výkonu práva Aplikaci a její obsah užít (dále jen „Licence“), a to v podobě, v jaké je Aplikace v danou chvíli dostupná na https://calculio.cz a https://calculio.com nebo v obchodě mobilních aplikací (GooglePlay). Licence je poskytnuta na dobu trvání smlouvy, pro užití v souladu s účelovým určením Aplikace, pro užití Aplikace výhradně pro osobní potřebu, v tomu odpovídajícím rozsahu a výhradně tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území České republiky.
7.4. Uživatel není oprávněn do Aplikace ani jejího obsahu jakkoli zasahovat nebo je měnit, spojit je s jiným dílem ani zařadit je do díla souborného. Uživatel není oprávněn vytvářet rozmnoženiny Aplikace pro jiné účely než výhradně pro osobní potřebu, zejména není oprávněn Aplikaci jakkoli rozmnožovat, šířit nebo zpřístupňovat.
7.5. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit Licenci na třetí osobu.
7.6. Licence vždy zaniká spolu s ukončením smlouvy.
7.7. Uživatel a Poskytovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele.

8. Zásady zpracování osobních údajů

8.1. Správcem osobních údajů je společnost Calculio s.r.o. se sídlem Martinská 1442, Kolín V, 280 02 Kolín, IČO 17887577, DIČ CZ17887577, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 378240. Kontaktní emailová adresa správce je info@calculio.com, tel. +420 724 704 209
8.2. Správce zpracovává tyto Osobní údaje z níže uvedených důvodů:
 1. uživatelské jméno a email za účelem plnění smlouvy - registrace Uživatele a elektronická komunikace
 2. jméno, příjmení a adresa (ulice, město, PSČ, stát) za účelem plnění smlouvy - při koupi Předplatného v rámci internetové aplikace
 3. pro internetovou aplikaci: cookie, IP adresa, e-tag a hash otisku zařízení pouze u registrovaného Uživatele na základě oprávněného zájmu za účelem zamezení protiprávního vytváření vícero Účtů jednou fyzickou osobou.
 4. pro mobilní aplikaci tzv. deviceID
8.3. Osobní údaje uvedené v bodě 8.2. zpracovává Správce po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let od jeho ukončení (z důvodu právních povinností, zejména z oblasti daní a účetnictví, tedy na základě článku 6 odstavce 1 písm. c) nařízení GDPR).
8.4. Společnost Calculio s.r.o. využívá pro analytické účely návštěvnosti webových stránek třetí stranu a to společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko
8.5. Práva Uživatele:
 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
8.6. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
Více informací o právech Uživatele je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276
8.7. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
8.8. Na webových stránkách pracuje Poskytovatel s Cookies (malé textové soubory, které webová stránka odešle do prohlížeče (případně zařízení) a která pomáhá identifikovat Uživatele či např. uložit jeho nastavení a preference). Poskytovatel používá tyto cookies:
 • technické cookies – nezbytné pro fungování stránek
 • analytické cookies – pomáhají analyzovat chování návštěvníků na webu a díky tomu zlepšovat služby. Uložení je podmíněno souhlasem návštěvníka
 • 9. Mimosoudní řešení sporů

  9.1. Řešení sporů: V případě, že dojde mezi Uživatelem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

  10. Závěrečná ustanovení

  10.1. Vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky v otázkách, které nejsou řešeny těmito Obchodními podmínkami.
  10.2. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Doplnění a/či změna bude uveřejněna na webu https://calculio.com, a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Uživateli také zaslána v rámci jeho Účtu. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývají předchozí Obchodní podmínky účinnosti. V případě, že se změnami Obchodních podmínek Uživatel nesouhlasí, má právo smlouvu vypovědět ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek.


  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 2. 5. 2023.